מדיניות פרטיות ושימוש במידע הנמסר על ידי הגולש/הלקוח ו/או מי מטעמו

מדיניות הפרטיות העדכנית של "דפנה לוגסי – שיווק דיגיטלי כולל" הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והתקנון. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מפעם לפעם, מומלץ, לגולש לחזור ולקרא מעת לעת את מסמך מדניות הפרטיות.

א. הגולש ו/או הפונה ל "דפנה לוגסי – שיווק דיגיטלי כולל" , מתבקש במעמד הפניה ו/או במעמד מילוי הטפסים המקוונים ובכלל זה טפסים ידניים הנשלחים בפקס, ב-SMS או ב-ווצאפ, למסור את פרטיו כגון: שם פרטי ושם משפחה, שם הארגון בשמו הוא פונה מועסק, תפקידו בארגון, כתובת דוא"ל, כתובת הארגון, טלפונים נייחים וניידים, וכן אמצעי קשר נוספים ככול שנדרשים.

ב. במקרה שממלא טופס הינו צד שלישי העושה זאת בשם לקוח אחר, הוא מאשר ומצהיר במעמד משלוח הטופס כי קיבל את הסכמתו המפורשת של הלקוח שבשמו הוא פונה למסור את פרטיו וכי הוא הביא לידיעתו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של "דפנה לוגסי – שיווק דיגיטלי כולל" .

ג. מסירת הפרטים הנ"ל על ידי הגולש/הלקוח או מי מטעמו מעידה על הסכמתו המפורשת לכך ש- "דפנה לוגסי – שיווק דיגיטלי כולל" רשאי להשתמש במידע שניתן על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לשליחת פרסומים, דברי פרסומת כמשמעותם בהוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, להעביר מידע אודותיו, לנותני חסות, למציגים בתערוכות, לצדדים שלישיים, ולבצע שירותי דיוור וכן לשליחת פרסומים ומידע.

ד. הגולש/הלקוח או מי מטעמו יוכל לבטל בכל עת את הסכמתו זו ולהודיע ל-"דפנה לוגסי – שיווק דיגיטלי כולל" ע"י משלוח הודעת סירוב במייל, לכתובות: info@dafna-digital.co.il או ב-SMS ובווצאפ למספר: 050-9565758.

ה. אין חובה או חוק המחייבים את הגולש/הלקוח או מי מטעמו למסור את פרטיו ו/או כל מידע שהוא ל-"דפנה לוגסי – שיווק דיגיטלי כולל" ,  אולם ללא עשותו כן, רשאית- "דפנה לוגסי – שיווק דיגיטלי כולל" שלא לבצע את בקשתו או את הזמנת ו/או לחסום את גלישתו באתר.

מאגר מידע, מסירת מידע לצד שלישי ואבטחת מידע

א. "דפנה לוגסי – שיווק דיגיטלי כולל" אוסף ומתעד מידע על האופן שבו לקוחות/גולשים מתעניינים בשירות המוצע, כגון סוגי המידע, עמודים שקראו, כתובות (IP Address) מהם גלשו לאתר או מלאו טופס פניה מכל סוג שהוא.

ב. הנתונים שימסרו על ידי הגולש/הלקוח או מי מטעמו באתר, כמו כן התיעוד המפורט של פעילותו באתר, יישמרו במאגר המידע של "דפנה לוגסי – שיווק דיגיטלי כולל" .

ג. השימוש בנתונים אלה, וכן הנתונים שימסרו הלקוחות/הגולשים בעת גלישתם באתר ו/או בעת מילוי הטפסים, ייעשו בהתאם למדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין וזאת במטרה לאפשר ל"דפנה לוגסי – שיווק דיגיטלי כולל" –  לשלוח אל הגולש/הלקוח מפעם לפעם בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, פרסומים/הודעות/ בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה, ו/או הטלפון הנייד, מידע בדבר שירותיה ומוצריה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים, וכן לצורך שירותי דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

ד. "דפנה לוגסי – שיווק דיגיטלי כולל" עשוי להעביר או לשתף נתונים אלו עם נותני חסויות, מציגים בתערוכות ומרצים כמו כן, "דפנה לוגסי – שיווק דיגיטלי כולל" יהיה רשאי להעביר את פרטי הגולש/הלקוח לרבות המידע שנאסף על המידע בהם ההתעניין, או עמודים בהם גלשו, לחברות ו/או לארגונים אחרים הקשורים עמו בהסכמי שיתוף פעולה, ובלבד ש-"דפנה לוגסי – שיווק דיגיטלי כולל" יחייב אותם לפעול במידע שיקבלו רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ו/או על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

ה. "דפנה לוגסי – שיווק דיגיטלי כולל" מנהל נהלים והגנות לאבטחת המידע של מערכות המחשב שלו ופועל לחסום חדירות של גורמים בלתי-מורשים לשרתיה. "דפנה לוגסי – שיווק דיגיטלי כולל" אינה מתחייבת שאתריה ו/או מחשביה יהיו מוגנים באופן מוחלט מכניסות בלתי מורשות או ובכלל זה גישה בלתי-מורשית למידע שהוזן על ידי נרשמים/גולשים באתר.